1С:Підприємство Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства Для України


1С:Підприємство Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України — це комплексний програмний продукт для ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємств. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України на основі план рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого законодавством України.
   Галузевий програмний продукт призначений для сільськогосподарських підприємст:
- різних видів діяльності (рослинництво, тваринництво, переробка сільськогосподарської продукції, оптова та роздрібна торгівля продукцією сільськогосподарського підприємства та інші);
- різного масштабу (від маленьких підприємств, де працюють десятки працівників до великих з декількома тисячами співробітників);
- різних систем оподаткування (загальна система, єдиний податок та інші).

Функціональні можливості програмного продукту «1С:Підприємство Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства» наступні:• Облік товарно-матеріальних цінностей
• ОБЛІК ТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ (ВІД ПРИДБАННЯ ТМЦ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ)
• Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ІЗ КОНТРАГЕНТАМИ
• кадровий облік та розрахунок заробітної плати
• ОБЛІК АВТОТРАНСПОРТУ
• Облік взаємовідносин пов'язаних з орендою землі
• ОБЛІК ТВАРИННИЦТВА (ВРХ, СВИНІ, ПТАХІВНИЦТВО, КОНІ ТА ІНШІ)
• Облік рослинництва
• СТАНДАРТНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗВІТИ І РЕГЛАМЕНТОВАНА ЗВІТНІСТЬ.
1С:Підприємство Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України дозволяє спростити роботу не лише бухгалтеру, але й:
Керівнику - отримувати дані для контролю зміни активів підприємства, звітність про виробничу діяльність підприємства, оперативну інформацію про рух грошових коштів та інше; підвищити якість інформації та її аналітичність.
Агроному - аналізувати списання насіння, добрив в розрізі полів; можливість формувати план посівів.
Зоотехніку - проводити контроль структури стада, аналіз динаміки руху тварин по вікових категоріях, по місцях утримання в розрізі ферм і груп тварин.

About us

Облік товарно-матеріальних цінностей

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П(С)БО 9 «Запаси» й методичних вказівок із його застосування.
Підтримуються такі способи оцінки матеріально-виробничих запасів під час їхнього вибуття:
• за середньою собівартістю;
• за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО);
• за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі).
Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік.
Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для кожної організації.
За складами можна вести кількісний або кількісно-сумовий облік.
У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані.
Складський облік можна відключити, якщо в ньому немає необхідності.
В «1С:Підприємство Бухгалтерії сільськогосподарського підприємства» реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку.
На підставі інвентаризації виявляються надлишки і списуються нестачі. Для кожного складу може бути визначено матеріально відповідальну особу.

Облік торговельних операцій

Автоматизовано облік операцій надходження й реалізації товарів і послуг.
Під час продажу товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються видаткові накладні й податкові накладні.
Усі операції з гуртової торгівлі враховуються в розрізі договорів із покупцями й постачальниками.
Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації.
Товари в роздрібі можуть враховуватися за цінами покупки або продажу.
Нараховується акцизний податок із реалізації підприємствами роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця й постачальнику.
В «1С:Підприємництво бухгалтерія сільськогосподарського підприємства» підтримується використання декількох типів цін,
наприклад: «гуртова», «дрібногуртова», «роздрібна», «закупівельна» тощо. Це спрощує відображення операцій надходження й реалізації.

Облік банківських і касових операцій

Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових коштів і валютних операцій.
Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів.
Автоматизовані операції розрахунків із постачальниками, покупцями та підзвітними особами,  внесення готівки на розрахунковий рахунок і отримання готівки за грошовим чеком, придбання і продаж іноземної валюти,
виплати (перерахування) заробітної плати, перерахування податків і внесків із заробітної плати.
Під час відображення операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату.
На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», П(С)БО 9 «Запаси».
Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як:
надходження, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація, переоцінка (для основних засобів).
Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між кількома рахунками або об’єктами аналітичного обліку.

Облік основного й допоміжного виробництва

Автоматизовані розрахунок собівартості продукції й послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини.
Протягом місяця облік випущеної готової продукції (збір урожаю з полів) ведеться за плановою собівартістю та оформляється документом “Звіт виробництва за зміну”.
Наприкінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції й наданих послуг.
Для складних технологічних процесів, що мають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їхньої собівартості. Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу згідно показників нормальної потужності, відповідно до П(С)БО 16 «Витрати».
Під час списання непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу за номенклатурними групами продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі такі бази розподілу:
• обсяг випуску;
• планова собівартість;
• оплата праці;
• матеріальні витрати;
• прямі витрати;
• окремі статті прямих витрат.
Отже, розділ “Виробництво” програмного продукту, вирішує наступні задачі бухгалтерського обліку:
• облік основного та допоміжного виробництва;
• розрахунок фактичної собівартості продукції;
• розподіл і аналіз витрат;
• облік інших витрат в розрізі підрозділів, обєктів (номенклатурних груп) і статтей витрат.

Облік тваринництва

Однією із галузей сільськогосподарського підприємства є тваринництво. В програмі реалізована можливість ведення обліку біологічних активів від введення первинних документів до формування бухгалтерської та оперативної звітності по руху біологічних активів.
Облік в тваринництві автоматизовано за напрямками:
- придбання тварин;
- повернення тварин постачальнику;
- переміщення тварин, що включає в себе ввід в основне стадо, переміщення між фермами, переведення в іншу групу та інше;
- приплід тварин, приріст;
- забій, падіж тварин;
- реалізація тварин;
Отже, автоматизовано весь облік руху тваринництва на підприємстві: від надходження до вибуття.

Облік рослинництва

Ще одним важливим та трудомістким розділом обліку на сільськогосподарських підприємств є рослинництво. Програмний продукт вирішує наступні задачі обліку рослинництва:
- придбання біологічних активів;
- відображення витрат по кожній культурі(списання насіння, добрив та інше);
- збирання урожаю.

Отже, облік біологічних активів в рослинництві дозволяє:
- ведення структури посівних площ;
- облік виконаних робіт з накопиченням даних в розрізі типових технологічних операцій;
- розподіл витрат пропорційно площі полів;
- облік біологічних активів, що амортизуються
- аналіз витрат, розрахунок фактичної собіварості.

Облік транспорту та сільгосптехніки

В програмному продукті автоматизовано облік транспорту і сільгосптехніки. У програмі фіксуються подорожні листи, ведеться облік палива, показань спідометра і залишків в баках, розрахунок витрати палива за нормами, виконується розрахунок відрядної зарплати. Крім того, є можливість проаналізувати витрати на утримання машинно-тракторного парку.

Програма дозволяє автоматизувати наступні бухгалтерські задачі:
- облік роботи автотранспорту (вантажний, легковий, спеціальний);
- облік роботи сільськогосподарської техніки (трактори, комбайни);
- виконується автоматичний розрахунок відрядної зарплати водіїв і помічників, розрахунок вартості послуг найманого транспорту та сільгосптехніки;
- забезпечена можливість розрахунку фактичної собівартості кілометра пробігу, тонно-кілометра перевезення, фізичного гектара і гектара умовної оранки;
- виконується обробка подорожніх листів, облік видачі та списання ПММ за фактом, розрахунок списання палива за нормою, облік залишків палива за водіями і одиницями техніки (баків);
- формування звітів для аналізу автотранспорту і сільгосптехніки.

Отже, програмний продукт 1С:Підприємство Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України дозволяє вести облік роботи вантажного, легкового автотранспорту, сільгосптехніки в розрізі технологічних операцій, вести облік паливно-мастильних матеріалів, вести облік матеріалів, що використовуються для ремонту транспорту і сільгосптехніки.

Облік оренди землі

Важливою та затратною ділянкою обліку сільськогосподарського підприємства є облік оренди. Велика кількість орендодавців, договорів змушують бухгалтера шукати різні шляхи автоматизації.

Програмний продукт 1С:Підприємство Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства найкраще рішення, що включає в себе:
- Ведення обліку договорів оренди землі з приватними і юридичними особами;
- Нарахування орендної плати за землю;
- Виплата заборгованості різними способами: грошима, товарами, послугами;
- Формування звітів за взаєморозрахунками з орендодавцями.
Отже, використовуючи програму для автоматизації обліку оренди землі та майна, бухгалтер має можливість:
- вести облік оренди землі в розрізі договорів, участків;
- автоматично нараховувати орендну плату, здійснювати виплати паїв різними способами: готівкою, безготівкою, натуроплатою.
- формувати регламентну звітність по земельних участках.

Розрахунок заробітної плати та кадровий облік

В 1С:Підприємство Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України автоматизовано наступні ділянки облік заробітної плати:
- нарахування зарплати працівникам підприємства за окладом з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
- нарахування оплати фіз. особам за договорами цивільно правового характеру;
- автоматичний розрахунок лікарняних листів;
- розрахунок відпускних;
- ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
- депонування;
- обчислення регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій;
- формування регламетних звітів (ПДФО, ЄСВ).

Автоматизовано в програмі наступні кадрові задачі:
- Прийом на роботу;
- Кадрове переміщення;
- Звільнення з організації.
Отже, за допомогою програмного продукту Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України вирішуються наступні задачі бухгалтерського обліку:
- Табелювання (за місяць, половину місяця, довільний період);
- Нарахування зарплати за відрядними і бригадними нарядами;
- Нарахування відпустки;
- Нарахування за лікарняним листком;
- Нарахування за подорожнім листом автотранспорту;
- Нарахування за подорожнім листом сільгосптехніки;
- Нарахування за договором ЦПХ;
- Нарахування зарплати працівникам організацій.

Підтримка різних схем оподаткування

В 1С:Підприємство Бухгалтерії сільськогосподарського підприємства підтримуються такі схеми оподаткування:
• податок на прибуток і податок на додану вартість;
• податок на прибуток без податку на додану вартість;
• єдиний податок і податок на додану вартість;
• єдиний податок без податку на додану вартість;
• єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб.
1С:Підприємство Бухгалтерії сільськогосподарського підприємства дозволяє формувати й реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.
У конфігурації реалізовано дві методики розрахунку податкової бази («першої події») з ПДВ: оперативний розрахунок під час проведення документів і відкладене визначення податкових зобов’язань/кредиту наприкінці періоду.
Для контролю коректності податкового кредиту, показаного під час надходження, ведеться облік запасів у розрізі податкових призначень їх придбання.
Податковий облік ведеться у відповідності з розділом 3 ПКУ.
Поряд із бухгалтерським обліком доходів і витрат, ведеться облік різниць, що коригують фінансовий результат. Для нарахування різниць, пов’язаних з амортизацією необоротних активів (ст. 138 ПКУ), ведеться паралельний облік ОЗ і НМА для цілей бухгалтерського й податкового обліку. За даними податкового обліку автоматично формується Декларація з податку на прибуток.
Податковий облік ведеться у відповідності з розділом 3 ПКУ.
Поряд із бухгалтерським обліком доходів і витрат, ведеться облік різниць, що коригують фінансовий результат. Для нарахування різниць, пов’язаних з амортизацією необоротних активів (ст. 138 ПКУ), ведеться паралельний облік ОЗ і НМА для цілей бухгалтерського й податкового обліку. За даними податкового обліку автоматично формується Декларація з податку на прибуток.
«1С:Підприємство Бухгалтерії сільськогосподарського підприємства» дозволяє реєструвати доходи і витрати (за необхідності) юридичних і фізичних осіб — платників єдиного податку. Автоматично формуються Книга обліку доходів (доходів і витрат) для фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, а також Декларації платників Єдиного податку — юридичних та фізичних осіб.

Стандартні бухгалтерські звіти і регламентована звітність

1С:Підприємство Бухгалтерії сільськогосподарського підприємства надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані залишків, оборотів рахунків і проводок у найрізноманітніших розрізах. Серед них оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

1С:Підприємство Бухгалтерії сільськогосподарського підприємства включено обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації й контролюючим державним органам, включно з формами бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики й державних фондів. Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений державним органом, який реалізує податкову політику (у файли з розширенням XML). Так звані «схеми» (файли з розширенням *.xsd), за якими відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються й оновлюються разом із набором регламентованої звітності.
Конфігурація інтегрована із сервісом здачі електронної звітності Фредо. Сервіс Фредо надає можливість безпосередньо з конфігурації:
• сформувати регламентовану звітність у різні державні органи;
• перевірити заповнення (використовуючи вбудовані камеральні перевірки) і роздрукувати документи;
• зашифрувати й підписати електронним цифровим підписом
• надіслати звіти до контролюючих органів і отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням;
• зберегти на електронних носіях;
• отримувати розшифровку показників звітів Фредо у конфігурації 1С:Підприємства.

Контакти

ТОВ "Софтеко"

Працюємо Пн-Пт: 09.00 -18.00
Адреса 29001, м.Хмельницький,
вул.Свободи, 22