Бухгалтерія 2.0 для України

Програмний продукт 1С:Підприємство Бухгалтерія для України є стандартним обліковим рішенням в нашій країні. Ця програма призначена для автоматизації бухгалтерського й податкового обліку, включно з підготовкою обов’язкової звітності в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: гуртову й роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю, надання послуг, виробництво тощо. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України на основі план рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого законодавством України.

Функціональні можливості програмного продукту «1С:Підприємство Бухгалтерія 8 для України» наступні:

- Облік “від документа”, ведення декількох організацій в одній базі
- Облік товарно-матеріальних цінностей
- Облік торговельних операцій
- Облік банківських і касових операцій
- Облік розрахунків із контрагентами
- Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів
- Облік виробництва
- Кадровий облік та розрахунок заробітної плати
- Стандартні бухгалтерські звіти та податкова звітність

Облік “від документа”, ведення декількох організацій в одній базі

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, що відповідають первинним документам. Забезпечується в ведення, зберігання та печать платіжних доручень, рахунків на оплату, накладних, касових документів, авансових звітів та ін.

За допомогою «1С:Підприємство Бухгалтерії 8 для України» можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності кількох організацій. Водночас Бухгалтерія 8 для України надає можливість ведення бухгалтерського та податкового обліку кількох організацій у загальній інформаційній базі (причому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці). Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов’язана між собою: використовуйте загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), співробітників, складів (місць зберігання), тощо, а обов’язкову звітність формуйте окремо.

Складський облік

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П(С)БО 9 «Запаси» й методичних вказівок із його застосування. Підтримуються такі способи оцінки матеріально-виробничих запасів під час їхнього вибуття:
- за середньою собівартістю;
- за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО);
- за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі).


Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для кожної організації.
За складами можна вести кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік можна відключити, якщо в ньому немає необхідності.
Функціонал програми дозволяє формувати результати інвентаризації, інвентаризаційних опис, списання чи оприбуткування за результатами інвентаризації.

Облік торговельних операцій

Автоматизовано процес надходження та реалізації товарів, робіт, послуг.

Придбання товарів, робіт і послуг в програмі відображається наступними документами: рахунок на оплату постачальників, доручення, надходження товарів, послуг, реєстрація вхідного податкового документу, повернення постачальникам та інше.


Процес реалізації товарів та послуг в програмі представлений наступними документами: рахунок на оплату, реалізація товарів, послуг, податкова накладна, акт надання виробничих послуг, повернення від покупців та інше.

Реалізована можливість вести облік гуртової і роздрібної торгівлі. Операції з гуртової торгівлі ведуться в розрізі договорів з контрагентами. Ведення роздрібної торгівлі в програмі реалізовано двома шляхами: в режимі оперативного відображення операцій та за результатами інвентаризації.

В програмі Бухгалтерія 8 для України підтримується використання декількох типів цін, що дозволяє спростити процес реалізації товарів та послуг.

Облік банківських і касових операцій

Автоматизовано відображення готівкових та безготівкових операцій в програмі. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів та касовій касової книги.

Автоматизовані операції розрахунків із постачальниками, покупцями та підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок і отримання готівки за грошовим чеком, придбання і продаж іноземної валюти, виплати (перерахування) заробітної плати, перерахування податків і внесків із заробітної плати.

Автоматизовано облік придбання та продажі валюти. Курсова різниця по кожній операції розраховується автоматично.

Облік розрахунків із контрагентами


Облік розрахунків з контрагентами в програмі реалізовано двома шляхами: по договору в цілому та по розрахункових документах. Спосіб ведення розрахунків визначається конкретно по кожному договору.

Реалізована можливість відбору по договору всіх документів, що сформовані в програмі.

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів


Для обліку основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація, переоцінка (для основних засобів).


Весь облік одиниці основного засобу в програмі розпочинається із документа “Введення в експлуатацію”, в якому зазначаються всі параметри нарахування амортизації — нараховувати чи ні амортизацію, спосіб нарахування, рахунки обліку основного засобу та амортизації, спосіб відображення витрат по амортизації, строк корисного використання.

Облік виробництва

Автоматизовано розрахунок собівартості продукції й послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини.
Облік випуску продукції в програмі реалізовано за плановою собівартістю, для цього використовують документ “Звіт виробництва за зміну”.

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу згідно показників нормальної потужності, відповідно до П(С)БО 16 «Витрати». Під час списання непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу за номенклатурними групами продукції (послуг).

Наприкінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції й наданих послуг та розподіляються загальновиробничі витрати.

Кадровий облік та розрахунок заробітної плати

В програмі Бухгалтерії 8 для України ведеться облік руху персоналу, включно з обліком співробітників за основним місцем роботи й за сумісництвом, а також є можливість підтримки внутрішнього сумісництва з можливістю відключення.

Також є можливість ведення спрощеного кадрового обліку без застосування кадрових документів, а вся інформація заноситься в карточку співробітника.
В конфігурації автоматизовані:

- нарахування зарплати працівникам підприємства за окладом, іншими нарахуваннями й утриманням із можливістю зазначити спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
- ведення взаєморозрахунків із працівниками до виплати зарплати й перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
- депонування;
- розрахунок авансу;
- розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна плата працівників організацій;
формування відповідних звітів (за ПДФО, за ЄСВ).
Основними документами для нарахування та виплати заробітної плати в програмі є “Нарахування заробітної плати” Відомість в банк” або “Відомість в касу”.

Стандартні бухгалтерські звіти та податкова звітність

1С:Підприємство Бухгалтерія 8 для України надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані залишків, оборотів рахунків і проводок у найрізноманітніших розрізах. Серед них оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.
В Бухгалтерію 8 для України включено обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації й контролюючим державним органам, включно з формами бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики й державних фондів. Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений державним органом, який реалізує податкову політику (у файли з розширенням XML). Так звані «схеми» (файли з розширенням *.xsd), за якими відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються й оновлюються разом із набором регламентованої звітності.

Бухгалтерія 8 для України дозволяє формувати й реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.
У конфігурації реалізовано дві методики розрахунку податкової бази («першої події») з ПДВ: оперативний розрахунок під час проведення документів і відкладене визначення податкових зобов’язань/кредиту наприкінці періоду.

Податковий облік ведеться у відповідності з розділом 3 ПКУ.
Поряд із бухгалтерським обліком доходів і витрат, ведеться облік різниць, що коригують фінансовий результат. Для нарахування різниць, пов’язаних з амортизацією необоротних активів (ст. 138 ПКУ), ведеться паралельний облік ОЗ і НМА для цілей бухгалтерського й податкового обліку. За даними податкового обліку автоматично формується Декларація з податку на прибуток.
Також програмний продукт Бухгалтерії 8 для України дозволяє реєструвати доходи і витрати (за необхідності) юридичних і фізичних осіб — платників єдиного податку. Автоматично формуються Книга обліку доходів (доходів і витрат) для фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, а також Декларації платників Єдиного податку — юридичних та фізичних осіб.

Контакти

ТОВ "Софтеко"

Працюємо Пн-Пт: 09.00 -18.00
Адреса 29001, м.Хмельницький,
вул.Свободи, 22